Miljö

Vårt mål är att bedriva verksamheten på ett miljöanpassat sätt och att få med all personal i ett miljömedvetet tänkande.

 

Vi vill leverera en färdig produkt genom minsta möjliga miljöbelastning, i rätt tid, till rätt pris och med hög kvalitet. Problem är till för att lösas - ingenting är omöjligt!

 

 

Områden som vi finner viktiga i vårt miljöarbete:

- Få ned bränsleförbrukningen, genom t ex Eco-driving, god planering av transporter och minskad tomgångskörning

 

- Anskaffa miljöklassade maskiner och bilar vid byte och nyinvesteringar

 

- Sortera till noll i restavfall vid rivningsarbeten

- Hålla vår interna sorteranläggning vid vårt förråd lättåtkomlig och välskött

- Göra uppföljningar av energiförbrukningen kontinuerligt vid vårt kontor, verkstad och garage

- Utbilda och informera personalen

 

 

Vår önskan är att ständigt förbättra oss för en hållbar miljö i framtiden och inse de långsiktiga ekonomiska fördelarna av detta - för både våra kunder och oss själva.

 

Men vikigast av allt är att lämna något gott kvar till kommande generationer!

MILJÖ