Miljö

Vårt mål är att bedriva verksamheten på ett miljöanpassat sätt och att få med all personal i ett miljömedvetet tänkande.

Vi vill leverera en färdig produkt genom minsta möjliga miljöbelastning, i rätt tid, till rätt pris och med hög kvalitet.

Problem är till för att lösas - ingenting är omöjligt!

 

Områden som vi finner viktiga i vårt miljöarbete:

 

Få ned bränsleförbrukningen, genom t ex Eco-driving, god planering av transporter och minskad tomgångskörning

Anskaffa miljöklassade maskiner och bilar vid byte och nyinvesteringar

Sortera till noll i restavfall vid rivningsarbeten

Hålla vår interna sorteranläggning vid vårt förråd lättåtkomlig och välskött

Göra uppföljningar av energiförbrukningen kontinuerligt vid vårt kontor, verkstad och garage

Utbilda och informera personalen

 

Vår önskan är att ständigt förbättra oss för en hållbar miljö i framtiden och inse de långsiktiga ekonomiska fördelarna av detta - för både våra kunder och oss själva.

Men vikigast av allt är att lämna något gott kvar till kommande generationer!

Topiro Entreprenad AB

Fordonsvägen 9

553 02 Jönköping

 

Telefon: 036-36 33 46

Fax: 036-13 95 55

E-post: info@topiro.se

Topiro Entreprenad

Fordonsvägen 9

553 02 Jönköping

 

Telefon: 036-36 33 46

Fax: 036-13 95 55

E-post: info@topiro.se